לוגוב"ה

מיוצר בישראל

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
אחות חולה
תכונות עיקריות
תקציר
מקומות התקנה
אישור שבתי ותקינה
עזרה ראשונה טכנית
חיבור למחשב
חווט המערכת
פריטים להזמנה

. מבנה המערכת

מובא בזה שרטוט חיבורים של מערכת "אחות חולה" (שרטוט  Figure 1  ).

 

המערכת מורכבת מתת היחידות הבאות:

1.1 יחידת בקרה ראשית

יחידה זו מתחברת למתח 220V ובטריה נטענת והיא מהווה את לב המערכת אליה מתחברות יחידות הקצה, לוחות

הפעלה לתחנת אחות, לוחות הפעלה להתקנה לקיר, מדפסת ומחשב (אופציה).

1.2 יחידות הקצה

יחידות הקצה הן יחידות ספרתיות המקושרות בניהם במקביל על עורק משותף (Multiplex ) היוצא המערכת.

הכרטיסונים מקודדים ע"י SWITCHES DIP לקבלת חווים או הפעלות.

קיימים 4 סוגי כרטיסים:

1.2.1. כרטיסי INPUT

כרטיסים אלו מיועדים לחיבור ללחצני קריאה המותקנים ליד מיטת החולה, או בשירותים וכן לחיבור ללחצני

ביטול קריאה ולחצני קריאות חירום לצוות רפואי.

1.2.2. כרטיסי OUTPUT

כרטיסים אלו מיועדים לחיבור מנורות סימון לסמן קריאות. (קריאה אחת או צרוף כלשהוא של קריאות

לדוגמא מסדרון, קומה, מחלקה או מנורות שילוט)ו/או להפעלות קוליות, ולהפעלת אינטרקום.

1.2.3. כרטיסי Input/Output

כרטיסים לשילוב קריאה ומנורות סימון, קריאה+מנורת סימון+ביטול קריאה, קריאה ואינטרקום וכן

אופציה לחיבור קריאה+אינטרקום+ביטול.

1.2.4. כרטיסי חוצצים (Buffers)

כרטיסים המבודדים בין העורק היוצא מיחידת הבקרה הראשית לבין עורקי ה- Multiplex היוצאים מהם, נועדו

לאפשר בידוד תקלות. תקלות של יחידות הקצה המקושרות לחוצצים לא יעברו בדרך כלל אל העורק הראשי

ולא ישבשו את כל המערכת, קצרים בין קווים אחרי החוצץ לא ישפיעו על הקווים שלפניו. כמו כן שמשים

החוצצים לשחזור סיגנלים והגברתם בקווים ארוכים ו/או רועשים.

1.3 לוחות הפעלה

כל לוחות ההפעלה מחוברים במקביל. לוחות ההפעלה מאפשרים: השהיית סירנה זמנית כדי לגשת למיטת החולה,

תצוגות שונות, הצגת היסטוריה מערכת וכן פעולות מסובכות יותר כגון ביטול זמני של עמדות קריאה ותכנותים שונים

של המערכת. דרך לוחות ההפעלה ניתן לבצע שיחה/האזנה למיטת החולה.

קיימים שני סוגים של לוחות הפעלה:

1.3.1 . לוח הפעלה להתקנה על קיר

לוח ההפעלה עם צג אלפא נומרי מואר מאפשר הצגת אירועים (קריאות) כולל שעת האירוע וכן השהיית סירנה.

מציג אירועים הסטורים.

1.3.2. יחידת הפעלה לתחנת אחות

מזוודת בקופסה משופעת עם צג אלפא נומרי גדול מואר, שולחני או תלוי. בנוסף לפונקציות הקיימות בלוח

ההפעלה להתקנה על קיר, היחידה מכילה רמקול פנימי, בקרת ווליום ולחצן נפרד (לא על לוח המקשים)

להשהיית הסירנה ((Mute. תחנת האחות קיימת גם שפופרת לדיבור איכותי דו כיווני במערכת אינטרקום במידה

ומשולבת.

 

 

1.4. צורות חיבור התקנים שונים למערכת "אחות חולה"

מובא בזה שרטוט התקנים שונים הניתנים לחיבור למערכת "אחות חולה" (שרטוט FIGURE2)

 

2. עבודת המערכת השוטפת

2.1 בעמדת האחות מתקבלת הקריאה על גבי הצג: ברמת חדר-מיטה, תאריך ושעת הקריאה, וכן כל פעולה שמתבצעת

במערכת. השתקת צופר נרשמת וכן שעה ותאריך ביטול הקריאה מהחדר.

2.2 במערכת ישנה אפשרות להחליש/להגביר את הרמקול בעמדת האחות המודיע על קריאה כלשהיא, ניתן לעשות זאת

ע"י "משחק" עם הפטנציומטר הנמצא בצדה הימני של תחנת האחות.

2.3 לחצן ההשתקה בעמדת האחות הינו לחצן נודניק – חוזר על עצמו בפרקי זמן הניתנים לתכנות ע"י המתקין. ביטול

סופי של הקריאה יתבצע רק מהחדר הקורא בלחיצה על לחצן ביטול. ניתנת לאחות אפשרות לבצע השהיית לחצני

קריאה לפי בחירתה.

2.4 במערכת משולבת אינטרקום (אופציה) מתקבלת על התצוגה הודעת קריאה באינטרקום עם מספר החדר הקורא

והמיטה. קיימות אופציות שונות להפעלת האינטרקום.

2.4.1 קריאה ממיטה לעמדת אחות.

2.4.2 קריאה מעמדת אחות למיטה.

2.4.3 מעבר ידני מקריאה לקריאה במקרה של מספר קריאות או לחילופין, מעבר מקריאה לקריאה אוטומטית עם

סיום הקריאה הנוכחית.

2.5 המערכת מאפשרת לראות היסטוריה של 127 אירועים אחרונים ע"י לחיצה ארוכה על לחצן "DISPLAY" (6).

האירועים כוללים גם קריאות וגם ביטולים עם תאריך ושעת האירוע כמו כן מאפשרת המערכת השהיית (ביטול)

לחצני קריאה לפי בחירת האחות וגם פעולה זו נרשמת במערכת. כל האירועים לפי סדר עם תאריך ושעה ניתנים

להדפסה במדפסת. המעבר למצב שבתי נעשה אוטומטית. ניתן לבצע אותו גם בצורה יזומה.

2.6 הפעולות במערכת תעשינה ע"י שימוש בלוח המקשים.

3. קישור לוח מקשים (KP) למחלקה/ות

3.1 קישור למחלקות מסוימות.

המערכת תקשר את ה-KP שממנו תשלח פקודה זו עם המחלקות שצוינו בפקודה. KPO.C”+D1+[D2…]+E

1D – מספר מחלקה כלשהיא וכו'…..

דוגמא: ברצוננו לקשר את ה-KP שעליו אנו מקישים למחלקות 6,4,2.

עלינו להקיש: KPO.C”+2+4+6+E

3.2 קישור KP ששלח פקודה זו לכל המחלקות לחיצה ארוכה על 7.

3.3 ביטול קישורים שנקבעו ע"י פקודות 7,0 לחיצה ארוכה על 7 או E00+.

 

4. הפעלת אינטרקום במערכת ה- NIGHTINGALE (אופציה)

במערכת משולבת אינטרקום מתקבלת על התצוגה הודעת קריאה באינטרקום עם מספר החדר הקורא והמיטה, קיימות אופציות שונות להפעלת האינטרקום:

- קריאה ממיטה לעמדת אחות.

- קריאה מעמדת אחות למיטה.

- מעבר ידני מקריאה לקריאה במקרה של מס' קריאות.

- מעבר אוטומטי מקריאה לקריאה במקרה של מס' קריאות.

בקריאה ממיטה עם אינטרקום הרי שנוסף לתצוגה הרגילה, יבוצע חיבור פיזי של האינטרקום הקורא למערכת אינטרקום,

כך שניתן לדבר ישירות עם האינטרקום הקורא. בזמן הדיבור, הלד האדום בתחנת האחות יידלק קבוע ותופיע הודעה על

החיבור לאינטרקום. החיבור יתנתק אחרי פרק זמן מתוכנת מראש, או ע"י לחיצה על מקש C על לוח המקשים.

4.1 מעבר אוטומטי בין שיחת אינטרקום אחת לבאה בתור

מעבר שיחות אוטומטי בין שיחות אינטרקום הוא בררת המחדל במערכת.

המעבר האוטומטי בין השיחות מתבצע ע"י לחיצה על מקש – C, השיחה הבאה בתור תתמתג ויתאפשר הקשר עם

האחות. כאשר רוצים שמעבר בין שיחות אינטרקום יהיה ידני, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש 1 (כ- 2 שניות).

הערה:

כל זמן שלא תילחץ לחיצה ארוכה על מקש – 1 (כ- 2 שניות), המערכת תטפל בתור שיחות אינטרקום במעבר

אוטומטי בלבד בין שיחה לשיחה.

4.2 מעבר ידני בין שיחת אינטרקום אחת לבאה בתור

כאשר מסתיים זמן "שיחה נוכחית" או שהשיחה נותקה ע"י האחות בשל לחיצה על מקש – C, יש ללחוץ על מקש

E אם רוצים לקבל את השיחה הבאה בתור, וכך הלאה לשיחות אינטרקום הממתינות לפי סדר קבלתן במערכת.

בזמן שיחת אינטרקום תתקבל הודעה "לחץ E להמשך ….". יש לבצע את ההוראה למקרה ורוצים להאריך את זמן

השיחה מעבר למה שתוכנת.

4.3 קישור של מיטה עם אינטרקום ביוזמת האחות

ניתן להתקשר לכל תחנת אינטרקום התקשרות יזומה בצורה הבאה: “PHONE”+[R[R]]+E

לחיצה על מקש "PHONE" ולאחריה מספר החדר איתו רוצים להתקשר.

המערכת תבקש להכניס מספר מחלקה בה נמצא החדר-יש להקיש.

המערכת תבקש להכניס את מספר המיטה אליה מחובר האינטרקום – יש להקיש. קשר בין תחנת האחות לתחנת

האינטרקום פעיל.

 

5. פקודות הפעלה כלליות

איפוס שגיאות

איפוס של שגיאות יחידות קצה, של סירנה ונפילת מתח. E+"RESET"

בטל פעולת יחידת KP נתונה PK+"C.KPO"+"RESET"

אפשר יחידת KP נתונה E+KP20+

הצג יחידות KP מבוטלות C”.KPO"+"DISPLAY"

הצגת אזורים מושהים ע"י הצגת מספר חדר, מספר מיטה, מחלקה +7DISPLAY”"

הצגת אזורים מושהים ע"י הצגת מספר פיזי והגדרה +8DISPLAY”"

הצגת היסטורית אירועים

לחיצה ארוכה על 6 או: +9DISPLAY”"

6. פקודות השהיית ואפשור על התקנים

מחיקת תור היסטוריה E 9190689+

השהה את מיטה BB בחדר RRR E+BB+RRR 72+

השהה את כל המיטות בחדר RRR E+RRR 72+

השהה שירותים בחדר RRR E+7+RRR 72+

השהה לחצן איפוס בחדר RRR E+8+RRR 72+

השהה לחצן שיחת חירום בחדר RRR E+0+RRR 72+

אפשר את מיטה BB בחדר RRR E+BB+RRR 71+

אפשר כל מיטות בחדר RRR E+RRR 71+

אפשר שירותים בחדר RRR E+7+RRR 71+

אפשר לחצן איפוס בחדר RRR E+8+RRR 71+

אפשור לחצן שיחת חירום בחדר RRR E+0+RRR 71+

אפשור את כל האופציות המבוטלות 73

אפשר התקן מספר ZZZ E+ ZZZ81+

השהה התקן מספר ZZZ E+ ZZZ82+

אפשור כל ההתקנים המבוטלים 83

7. תקלות אפשריות במערכת אחות חולה

מצורפים בזה שרטוטי כרטיסונים OUTPUT/INPUT – וכרטיס BUFFER (שרטוטים 3-6 FIGURE).

7.1 תקלת מתחים

מאפיינים: אין כיתוב בלוח מקשים, אין תגובות לקריאות במערכת.

7.1.1 בדוק פיוזים 2F, 1F שעל המעגל הראשי.

הערה:

יש לדאוג שערך פיוזים אלה יהיה A3.

7.2 תקלות תקשורת ללוח מקשים

7.2.1 בדוק פיוז 1F על מעגל ראשי תקין.

7.2.2 בדוק רציפות קו COM מתחנת האחות אל הכרטיס הראשי.

הערה:

יש לדאוג שפיוז 1F יהיה בערך של A3.

7.3 תקלת סוללה חלשה

7.3.1 נתק סוללת גיבוי קיימת.

7.3.2 חבר אחת במקומה.

7.3.3 בצע פקודת RESET : “RESET”+E

7.3.4 בדוק שהודעת סוללה חלשה לא מופיעה יותר.

7.4 אין צלילי קריאה בזמן קריאת חולה ממיטה

7.4.1 בדוק פיוזים 4F, 3F שהינם תקינים ובערך של A1.

7.4.2 פתח מכסה תחתון של תחנת אחות חולה ובדוק שלמותם של כל חיבורי הרמקול ופנציומטר הגברה/הנמכה.

7.4.2 בדוק רציפות קוי 1SIR ו- 2SIR מתחנת האחות לכרטיס ראשי.

7.5 אין תגובה מלחצן קריאה

7.5.1 בדוק פיוזים בבאפרים (לא יעלה על ערך של A2).

7.5.2 בדוק תקינותו של לחצן הקריאה בחדר (בעזרת M.V.D או זמזם רציפות).

7.5.3 בדוק תקינותם של שקעי הלחצנים בחדר.

7.5.4 יש לבדוק רציפות מהשקעים ועד לקצות הקו.

 

7.6 קריאה ממיטה בחדר מסויים לא ניתנת להפסקה

7.6.1 נסה לבצע ביטול קריאה מהחדר ע"י לחיצה רצופה על לחצן הביטול במשך שניות.

7.6.2 בצע פקודות איפוס שגיאות “RESET”+E

7.6.3 בדוק לחצן שאינו "מהבהב" (נוגע/לא נוגע).

7.6.4 בדוק רציפות קוים מלחצן לכרטיסון ה- OUTPUT.

7.6.5 בצע השהיית ההתקנים בחדר לפי חלק של פקודות השהייה ואפשור של התקנים וצלצל ל"מינץ התקנות

ושירותים" בע"מ לקבלת שירות.

7.7 מנורת סימון לא מגיבה ויש קריאה בעמדת אחות

7.7.1 בדוק תקינות הנורית.

7.7.2 בדוק רציפות קוים בין הנורית לכרטיסון ה- OUTPUT.

7.8 לחצן ביטול לא מגיב

7.8.1 יש לבדוק את לחצן הביטול לשמישות.

7.8.2 יש לבדוק רציפות מלחצן הביטול עד כרטיסון ה- INPUT שלו.

7.9 כיתוב "תקלה באזור XXX"

7.9.1 יש לבצע פקודת איפוס שגיאות: “RESET”+E

7.9.2 יש לאתר אזור זה ולבדוק את כל חיבוריו.

7.9.3 יש לבצע בדיקת ציפות לקוי האספקה של האזור ועד לבאפר המזין אותם או עד לכרטיס ראשי של המעגל.

8. כדי אתר את מס' הכרטיסון האחראי לכל פונקציה המתקיימת בכל חדר וחדר, יש לבצע את סדרת הפקודות הבאה:

 

8.1 כניסה למצב תכנות E+ 999

יופיע חווי: "מצב תכנות".

8.2 122+001+127+E

לאחר הקשת פקודה זו יופיעו ברצף מספרי האזורים מאזור 001 ואד 127, כאשר ליד כל מספראזור יצוין תפקידו.

לדוגמא: L.O.E 1

ח'- XXX מ'- YY מח'- Z.

וזה אומר שכרטיסון מס' 1 שייך לחדר XXX, מספר המיטה – YY במחלקה Z. וכן ניתן לאתר בקלות כל כרטיסון

עבור כל התקן מבוקש.

8.3 לאחר שאותר הכרטיסון הרצוי מבחינת ההגדרה, יש לצאת ממצב תכנות ע"י הקשת הפקודה: 000+E

8.4 לאחר שיש בידנו את מספר הכרטיסון, ניתן לבדוק את תפקודות ע"י כניסה למצב TEST- WALK

יש להקיש את הפקודה: 666+E

8.5 יש להקיש את מס' האזור (בשלוש ספרות) – כלומר:

אזור מס' 2 יש להקיש: 002+E

8.6 ואז רואים את מצב האזור:

* אם הוא מסוג INPUT נראה שמצבו פתוח/סגור.

* אם הוא מסוג OUTPUT נראה שמצבו פעיל/לא פעיל.

8.7 כדי לבדוק אם הוא פועל כנדרש:

* עבור אזור מסוג INPUT יש ללחוץ על לחצן הקריאה או הביטול מחדר וכך לראות את המצב על המסך משתנה.

* עבור אזור מסוג OUTPUT יש לבדוק אם הוא פעיל ע"י לחיצה על לחצן מס' 6.

כדי לצאת ממצב TEST-WALK יש ללחוץ על:

בלוח מקשים פלסטי – 3F.

בלוח מקשים מתכתי – 3.

אם האזור לא מגיב כנדרש, יש לבדוק חוטים לפי הסעיפים 9. 7, 8. 7, 7. 7, 5. 7,.